Environmentální profil

BREMA spol. s r.o.

Environmentální profil společnosti

Environmentální profil společnosti BREMA je určen všem interním i externím zainteresovaným stranám. Naším společným cílem je chovat se bezpečně v souladu s životním prostředím a  principy trvale udržitelného rozvoje při našich podnikatelských činnostech.

Společnost BREMA má trvalý zájem na neustálém zlepšování, zaměřuje se především na významné environmentální aspekty našich činností, produktů a služeb a řídí jejich možné environmentální dopady. Ve všech fázích životního cyklu našich technologií dodržujeme požadavky na bezpečnost, ochranu životního prostředí a udržitelnost. Naše procesy a činnosti jsou řízeny zavedeným systémem integrovaného managementu, který odpovídá požadavkům norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Výsledky interních a certifikačních auditů jsou průběžně projednávány vedením společnosti. Nalezené neshody a doporučení jsou řešeny v rámci nápravných opatření.  Dále jsou důsledně dodržovány a sledovány aktuální zákonné požadavky.

Jedním z výchozích materiálů pro  stanovení Environmentálního profilu společnosti je registr environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován a vyhodnocován.

Environmentálně významné činnosti společnosti:

  • Monitorovat a pravidelně kontrolovat prostřednictvím autorizované osoby vypouštění znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárního zdroje tepla
  • Monitorovat a pravidelně kontrolovat prostřednictvím autorizované osoby vypouštění znečišťujících látek do ovzduší z práškové lakovny
  • Monitorovat a pravidelně kontrolovat prostřednictvím oprávněné osoby funkci klimatizačních jednotek v areálu společnosti
  • Vést průběžnou evidenci vzniklých odpadů , zajistit s nimi jejich bezpečné nakládání a předání oprávněným osobám.
  • Dodržovat zákonné požadavky a požadavky výše uvedených norem
  • Snižovat energetickou náročnost provozu, monitorovat a vyhodnocovat spotřebu energií (voda, plyn, elektřina)
  • Zajistit pravidelné vzdělání pracovníků k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního prostředí
  • Přednostně si vybíráme své partnery a subdodavatele s certifikací ISO 14001

Společnost BREMA spol. s r.o. se tímto zavazuje k dodržování výše uvedených bodů.